M&L Insolvency Services SPRL

REGULAMENT DE VANZARE A BUNURILOR DEBITOAREI S.C. COSTO CONSTRUCT S.R.L.

Publicat pe May 5, 2015 in Anunturi

REGULAMENT DE VANZARE A BUNURILOR

DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI S.C. COSTO CONSTRUCT S.R.L.

 

Vânzarea bunurilor se face prin licitatie publica, în baza hotarârii Adunarii creditorilor.

 

 1. Bunurile care urmeaza sa fie vândute au fost evaluate de un evaluator autorizat ANEVAR, expert evaluator autorizat A.N.V.A.R. Aurora Radu, legitimatie 15641, datele fiind cuprinse într-un raport prezentat creditorilor si judecatorului sindic.

 

Vânzarea bunurilor se face sub conducerea Comisiei de licitatie, formata din presedinte si membru –secretar, comisie stabilita prin decizie de lichidator.

 

– Vânzarea bunurilor se va face prin licitatie publica cu strigare. La licitaţia pot participa persoane fizice  sau juridice române şi străine.

– în vederea asigurarii mediatizarii vânzarii, lichidatorul va publica în presa si pe internet anunturi  publicitare cu informatiile despre licitatie, indicând bunurile scoase la vânzare, preturile de pornire si cuantumul garantiei departicipare.

– Lichidatorul judiciar va pune la dispozitia celor interesati raportul de evaluare  întocmit de expert evaluator autorizat A.N.V.A.R. Aurora Radu , legitimatie 15641 si regulamentul de vânzare.

– Pretul de pornire a licitatiei este cel stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat A.N.V.A.R. Aurora Radu , legitimatie 15641 si aprobat de Adunarea creditorilor.

– Participantii vor depune până în ora 14:00,  cu o zi înainte de licitatie documentele indicate la pct. III A, B sau C, dupa caz.

– In ziua si la ora stabilita pentru începerea licitatiei, în cazul în care este prezent minimum un participant, presedintele comisiei la licitatie anunta deschiderea licitatiei si constata daca sunt îndeplinite conditiile legale pentru vânzarea prin licitatie. Dupa deschiderea licitatiei, presedintele comisiei va preciza, mentionându-se în procesul- verbal, care licitatori au fost acceptati si care au fost exclusi cu indicarea  motivelor.

– Presedintele comisiei anunta pretul initial de vanzare de la care porneste strigarea, cu precizarea  pasului de licitare stabilit de comisia de licitatie.

– Participantii la licitatie vor licita verbal, prin strigari. Oferta trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei, în caz contrar se considera ca licitatorul s-a retras din licitatie. Presedintele comisiei de licitatie anunta suma oferita de licitator.

– Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea licitatiei în favoarea participantului care a oferit ultima suma.

– Licitatia se declara închisa dupa anuntarea câstigatorului de catre presedintele comisiei de licitatie si dupa întocmirea procesului verbal de licitatie care se semneaza de membrii comisiei de licitatie, participanti si de câstigatorul licitatiei.

– Procesul-verbal al licitatiei si documentele privind organizarea si desfasurarea acesteia, se arhiveaza, potrivit legii, la sediul lichidatorului, iar un exemplar din procesul-verbal se va depune la instanta, pentru verificarea legalitatii. Procesul-verbal al licitatiei constituie baza legala a încheierii Actului de adjudecare.

 Participantii pot formula contestatii în cazul în care considera ca nu s-au respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei. Contestatiile se formuleaza în conformitate cu art. 21 din legea 85/2006 .

 In maximum 10 zile de la adjudecare sau de la solutionarea contestatiilor, persoana careia i s-a adjudecat bunul licitat este obligata sa achite pretul bunului supus vânzarii.

 Daca adjudecatarul renunta la cumpararea bunului sau daca nu achita diferenta de preţ în maximum 10 zile de la adjudecare sau de la solutionarea contestatiilor, persoana fizică/juridică  care a licitat, pierde garantia depusa şi urmează  a se organiza o altă procedură de licitaţie cu respectarea dispoziţiilor legale.

 In cazul în care nu s-a prezentat nici un ofertant la licitatie sau nici unul din cei prezenti nu a oferit pretul de pornire, licitatia se va repeta saptamânal, la acelasi pret, pe o perioada stabilita de Adunarea creditorilor. Daca si dupa perioada stabilita bunurile nu se vor valorifica, Adunarea creditorilor va stabili scaderea pretului pentru licitatiile urmatoare.

 

 1. Cei interesati sa participe la licitatie vor depune la punctul de lucru al lichidatorului judiciar M&L Insolvency Services SPRL, cel mai târziu cu o zi înainte de organizarea licitatiei pâna la ora 14:00 inclusiv, urmatoarele documente care permit participarea:
 2. In cazul persoanelor juridice:
 • copie de pe certificatul de inmatriculare, certificat pentru conformitate;
 • certificat constatator eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este înregistrata societatea ofertanta – eliberat cu maxim 14 zile înainte de data licitatiei, din care sa rezulte datele de identificare ale societatii participante, starea acesteia, asociatii si valabilitatea mandatului administratorului/administratorilor  statutar/i – în original;
 • împuternicire pentru delegatul persoanei juridice participante la licitatie, semnata si stampilata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
 • actul de identitate al delegatului persoanei juridice, în original si în copie;
 • dovada platii garantiei, reprezentand 10 % din pretul de pornire a licitatiei;
 • declaratie pe proprie raspundere ca societatea participanta nu se afla in procedura de reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare voluntara sau faliment;
 • declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa urmatoarele: au vazut bunurile, doresc sa le cumpere în starea in care se afla si nu vor avea nicio pretentie ulterioara;
 • declaratie pe propria raspundere ca au luat la cunostinta de conditiile de participare la licitatie şi sunt de acord cu ele;
 • scrisoare de intentie de participare la licitatie, care trebuie sa contina declaratiile pe proprie raspundere si datele de identificare ale bunurilor mobile pentru care doreste sa liciteze.

 

 1. In cazul persoanelor fizice:
 • actul de identitate, în original si în copie;
 • dovada platii garantiei, reprezentand 10 % din pretul de pornire a licitatiei;
 • declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa urmatoarele: au vazut bunurile, doresc sa le cumpere în starea în care se afla si nu vor avea nicio pretentie ulterioara;
 • declaratie pe propria raspundere ca au luat la cunostinta conditiile de participare la licitatie şi sunt de acord cu ele;
 • scrisoare de intentie de participare la licitatie, care trebuie sa contina declaratiile pe proprie raspundere si datele de identificare ale bunurilor mobile pentru care doreste sa liciteze.

 

 1. In cazul persoanelor juridice straine:
 • documentele prevazute la pct. A (persoane juridice române);
 • copia certificatului de înmatriculare a societatii straine tradusa in limba româna si legalizata de un notar public din România – în original;
 • împuternicirea/delegatia care atesta mandatul/delegarea persoanei ce reprezinta ofertantul la licitatie – tradusa in limba romana şi legalizată, precum si o copie a actului de identitate a persoanei delegate/împuternicite tradusa în limba romana şi legalizată (daca este cazul);
 • declaratie pe proprie raspundere ca participantul din partea firmei participante la licitatie cunoaste limba româna si termenii specifici licitatiei sau este asistat de un traducator autorizat, caz în care se va depune copie de pe autorizatia acestuia si de pe actul de identitate al acestuia.

 

Scrisoarea de intenție trebuie să conțină datele de identificare și de contact ale ofertantului, datele de identificare ale bunului/bunurilor , prețul și modalitatea de plată propuse. Garanţia este stabilita în procent de 10% din preţul de pornire al bunului pentru care se liciteaza si va fi depusă în Contul RO11BRMA0999100061535632, deschis la Banca Româneasca, Sucursala Rosetti – titular cont debitoarea S.C. COSTO CONSTRUCT S.R.L. în faliment, prin lichidator judiciar M&L INSOLVENCY SERVICES S.P.R.L.  sau achitata în numerar la depunerea dosarului de participare la licitatie, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar, dovezile depunerii acestora fiind ataşate la oferta de participare.

Garantiile de participare, indiferent de modul de constituire, se restituie pana în ziua urmatoare  lucrătoare organizarii licitatiei, cu exceptia garantiei adjudecatarului. În cazul  adjudecatarului, garantia depusa se retine si se deduce din suma datorata pentru achizitionarea bunului adjudecat.

Informatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar, la numarul de telefon: 0723357916, 0740215808 si/sau pe e-mail : office@ml-insolvency.com